ADVISORY MEMBERS

Himmat Bahadur

Shrimant Jeetendrasingh Gaekwad, Baroda

Padma Shri Smt. Bharati Shivaji 

Pt. Manilal Nag

Pt. Rajan Mishra & Pt. Sajan Mishra

Padma Shri Pt. Swapan Chaudhuri

Pt. Vishwa Mohan Bhatt

MANAGING BODY 

Mr. Sandeep Sengupta

(Treasurer)

Mr. Biswajit Sengupta

(Registrar)

Mr. Shetketu Mitra

(Secretary)